Επιλογή Γλώσσας

H Leverage Σύμβουλοι Επιχειρήσεων διαθέτει πολυετή εμπειρία σε επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των εταιρειών καθώς και στην αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών τους τόσο ως προς το Δημόσιο όσο και προς χρηματοπιστωτικούς φορείς και προμηθευτές.

H Leverage Σύμβουλοι Επιχειρήσεων εκπονεί ένα σχέδιο λειτουργικής αναδιοργάνωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές προτεραιότητες της επιχείρησης και αναπτύσσει τον κατάλληλο σχεδιασμό και δράσεις για την εξυγίανσή της. Το σχέδιο αναδιοργάνωσης, το οποίο, περιλαμβάνει την έγκαιρη λήψη των κατάλληλων μέτρων εξυγίανσης και ανασυγκρότησης παραδίδεται στην εταιρία, καθώς και στα Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιπούς πιστωτές της για επαναδιαπραγμάτευση δανείων και πιθανή αναχρηματοδότησή της.